System FKI - moduł Finanse i Księgowość


W przypadku posiadania modułu finansowo-księgowego, który stanowi podstawową część całego systemu FKI oprogramowanie przez nas dostarczane zapewnia następujące funkcje (opis w sposób hasłowy najważniejszych elementów):
 • Kartoteki roczne, co umożliwia równoległą bezkolizyjną pracę na przełomie lat obliczeniowych oraz wielokrotne, automatyczne zamykanie roku obliczeniowego oraz tworzenie nowego.
 • Kartoteki miesięczne umożliwiające równoległe księgowanie poszczególnych miesięcy obliczeniowych oraz wielokrotne, w dowolnym momencie ich zamykanie. Dziennik księgowy umożliwia wprowadzanie do miliona pozycji par kont księgowych miesięcznie.
 • Definiowalna automatyka dekretacji kartoteki kont syntetycznych i subsyntetycznych
 • Analiza kosztów według miejsc powstawania oraz analiza sprzedaży wraz rachunkiem wyników według definiowalnych kont analitycznych
 • Wydruk obrotów i sald w układzie miesięcznym oraz narastającym dla kont typu koszty
  i sprzedaż w podziale na poszczególne punkty analityczne (wydziały, sklepy, oddziały, itp).
 • Analityka dla kont typu grupy 2xx z możliwością utworzenia kilkudziesięciu tysięcy kont analitycznych dla jednego symbolu konta (dostawcy, odbiorcy rozrachunki z budżetem itp.) wraz z prowadzeniem wewnętrznej dodatkowej statystyki np: ilość dokumentów, średni obrót obroty miesięczny, średnia terminu regulowania płatności, maksymalne lub średnie wartości przeterminowań lub wartości dokumentów nieuregulowanych itp.
 • Rozbudowane pola informacyjne kartotek analitycznych, np: adres do korespondencji - co umożliwia przykładowo: indywidualne lub zbiorcze drukowanie adresatów na kopertach.
 • Możliwość udostępnienia kontrahentom (poprzez internetową stronę WWW) wglądu do ich zapisów księgowych nierozliczonych dokumentów tworzących saldo rozrachunkowe.
 • Parametryzowane zestawienia należności i zobowiązań dla kont grupy 2xx (nierozliczone, przeterminowane, do rozliczenia, itp.) z możliwością informowania o wielkości ewentualnych odsetek
 • Rozrachunki walutowe wraz z wyliczaniem różnic kursowych
 • wydruk kartoteki symboli analitycznych dla kont syntetycznych grupy 2xx wg różnorodnych kryteriów
 • Automatyczne usuwanie zbędnych symboli analitycznych dla kont syntetycznych grupy 2xx
 • Wydruk przekazów pocztowych i przelewów z kartoteki kontrahentów w wielu wariantach, w tym na czystym papierze lub na formularzach typu składanka samokopiująca. Współpraca z bankowymi programami do transmisji przelewów (homebanking).
 • Wydruk polecenia księgowania jak i noty księgowej w trakcie wprowadzania zapisów
 • Wydruk wezwań do zapłaty niezapłaconych należności i odsetek według definiowalnych stóp procentowych, wypełnionych ręcznie lub automatycznie
 • Obliczanie kwot odsetek od przeterminowanych wpłat należności budżetowych
 • Wydruk wezwań potwierdzeń sald kontrahentów na dowolnie wybrany dzień
 • W przypadku posiadania karty modemowo-faksowej możliwość wybierania numerów telefonicznych bezpośrednio z kartoteki kontrahentów
 • Rejestr zakupu oraz rejestr sprzedaży faktur VAT w wariantach pełnych i uproszczonych
  z opcją automatycznego dekretowania. Możliwość notowania tzw. operacji trójstronnych występujących w handlu z krajami U.E.
 • Wydruk deklaracji VAT-7
 • Automatyczne księgowanie do odpowiednich miesięcy z zaawansowanego SYSTEMU HANDLOWEGO OBROTU TOWAREM " HR " (gospodarka magazynowa, sprzedaż, fakturowanie, rozrachunki i wiele więcej), lub z innych mniejszych systemów np: Subiekt, DGCS, SET, itp.
 • Analityka rozrachunków z pracownikami
 • Zestawienia obrotów i sald dla kont syntetycznych, subsyntetycznych i analitycznych wraz z tworzeniem tabulogramu bilansu aktywów i pasywów wraz z sprawozdaniem przepływu środków pieniężnych na dowolny dzień
 • Wydruk rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym oraz kalkulacyjnym
 • Zestawienie wskaźników ekonomicznych przedsiębiorstwa wraz z możliwością ich własnego definiowania
 • Definiowanie indywidualnych klawiszy funkcyjnych ułatwiających księgowanie
 • Podręczny notesik oraz kalkulator z możliwością przenoszenia wyniku do wypełnianych pól
 • Wyprowadzanie tabulogramów w tle, na drukarkę lub na nośnik magnetyczny umożliwiające późniejsze drukowanie lub tworzenie kopii, przeglądanie wydruków na ekranie monitora wraz z możliwością dodatkowej edycji przed wydrukiem oraz możliwością restartu od dowolnej strony
 • Przywoływanie opisów pomocniczych w trakcie pracy systemu w zależności od kontekstu wykonywanych czynności z możliwością ich drukowania
 • Tworzenie na dowolnych urządzeniach z zapisem magnetycznym kopii bezpieczeństwa danych systemu oraz ich odtwarzanie
 • System ochrony hasłem lub hasłami dla poszczególnych identyfikatorów użytkowników w wersji sieciowej
 • System kodów dostępów do poszczególnych programów dla użytkowników
 • Definiowalny sposób wyświetlania polskich znaków na ekranie monitora lub drukarce

 

 

Strona Główna | Powrót do strony poprzedniej | Kontakt

Created by Digit

(C) 2000-2010 ALLEX Z.K.U.I.