System FKI - moduł Płace - Kadry


W przypadku posiadania modułu płacowo-kadrowego, który stanowi opcjonalną część całego systemu FKI oprogramowanie przez nas dostarczane zapewnia następujące funkcje zgrupowane w trzech działach: 
 1. osobowy fundusz płac
 2. bezosobowy fundusz płac
 3. ewidencja kadrowa

Ad. 1. Osobowy fundusz płac:

 • Nasze oprogramowanie płacowo - kadrowe współpracuje z systemem "Płatnik" dostarczanym bezpłatnie przez ZUS umożliwiając emisję druków akceptowanych przez tą instytucję
 • Kalendarz dla roku obliczeniowego (dni robocze, dni wliczane do urlopu, itp.) obowiązujących w całym przedsiębiorstwie oraz indywidualnych dla pracownika
 • Elastyczna definicja pięćdziesięciu trzech składników list osobowego funduszu płac w zakresie składników stałych jak i ruchomych
 • Uniwersalna, modyfikowalna tabela stawek podatku dochodowego oraz stawek ubezpieczeniowych i innych składek
 • Kartoteka list osobowego funduszu płac tworzona pojedynczo lub zbiorczo (automatycznie)
 • Wydruk ogólnej oraz szczegółowej listy płac funduszu osobowego
 • Wydruk deklaracji zaliczek miesięcznych PIT-4 oraz wydruk informacji o dochodach i zaliczkach PIT-11, a także PIT- 8B
 • Wydruk rocznego obliczenia podatku od dochodu PIT-40
 • Wydruk zestawienia księgowań listy płac i składek pracodawcy - polecenie księgowania listy
 • Automatyczne księgowanie składników osobowej listy płac, podatków oraz składek pracodawcy do modułu FK zbiorczo lub szczegółowo.
 • Wydruk wykazu wypłat wynagrodzeń na rachunki osobiste pracowników z osobowego funduszu płac wraz z możliwością tworzenia przelewów dyskietkowych ewentualnie zwykłych zbiorczych lub indywidualnych
 • Współpraca z bankowymi programami wystawiającymi przelewy poprzez  bezpośrednie połączenia modemowe: BWE, Handlowy, Kredyt Bank PBI, Bank Zachodni WBK itd.
 • Indywidualna, ogólna oraz szczegółowa karta wynagrodzeń pracownika w/g wielu wariantów
 • Definiowanie algorytmów wyliczania składników ruchomych oraz kartoteka stałych składników poszczególnych pracowników 
 • Wydruk zbiorczego podsumowania list płatniczych 
 • Kartoteka pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, świątecznych itp.
 • Naliczanie, tworzenie zestawienia księgowań składek ZUS wraz z automatycznym przenoszeniem do modułu FK
 • Tabulogram do zestawienia Z-08 o wynagrodzeniu i zatrudnieniu
 • Wydruk wynagrodzeń według miejsc powstawania kosztów oraz szczegółowy tabulogram list płac z podziałem na wydziały
 • Zestawienia obowiązkowych składek ZUS
 • Wypłacone świadczenia ZUS z list płatniczych (zbiorczo i imiennie)
 • Wydruk zestawienia obniżonych składek na ubezpieczenie zdrowotne przeznaczone dla NFZ, a przy większej ilości pozycji możliwość wygenerowania pliku do transmisji pocztą elektroniczną.
 • Powyższy zestaw programów jest uzupełniony o oprogramowanie do rozliczania akordu:
  - katalog stawek akordowych czynności w produkcji eksportowej i krajowej
  - kartotekę kart pracy pracowników akordowych
  - zestawienie produkcji i kwot do wypłaty za akord
  - automatyczne wstawienie wyliczonych kwot akordu do wypełnionej listy płac

Ad. 2. Bezosobowy fundusz płac:

 • Współpraca z systemem "Płatnik ZUS"
 • Kartoteka dowodów bezosobowego funduszu płac - rachunków za umowy, zlecenia, prawa autorskie, dywidendy, pożyczki, udziały w zyskach osób prawych, kontrakty menedżerskie, itp.
 • Automatyczne przypisywanie dowodów do listy płac
 • Wydruk list bezosobowego funduszu płac w tym dodatkowo list uniwersalnych np. z ZFŚS.
 • Wydruk zestawienia wypłat wynagrodzeń na rachunki osobiste z bezosobowego funduszu płac (polecenie przelewów dla banków w tym przelewów dyskietkowych, drukowanych lub wysyłanych bezpośrednio do systemów homebankingowych)
 • Automatyczne księgowanie kosztów, składek ubezpieczeniowych i podatków dochodowych oraz ryczałtowych według listy bezosobowego funduszu płac
 • Zbiorcza deklaracja zryczałtowanego podatku PIT-8A
 • Wydruk zestawienia wpłat zaliczek podatku dochodowego PIT-8B do poszczególnych urzędów skarbowych
 • Szczegółowa karta wynagrodzeń z BFP
 • Wariantowe, zbiorcze zestawienia szczegółowych list BFP

Ad. 3. Ewidencja kadrowa:

 • Przechowywanie danych potrzebnych do współpracy z systemem "Płatnik ZUS": np. kasa chorych, data przystąpienia, stopień pokrewieństwa, Pesel, NIP i wiele innych kodów wraz z możliwością przenoszenia zawartości deklaracji zgłoszeniowych pracowników do powyższego systemu celem wydrukowania akceptowanych formularzy ZUS. Symbole takie jak NIP, Pesel, itp. są kontrolowane w czasie wprowadzania na zgodność z normą.
 • Dane personalne, dzieci, majątek, zajęcie wynagrodzenia zajęcie wynagrodzenia, daty szkoleń BHP lub badań lekarskich
 • Przebieg pracy zawodowej, przynależność organizacyjna
 • Nieobecności w pracy, zasiłki chorobowe, kontrola urlopów, dniówki urlopowe
 • Możliwość automatycznego tworzenia ewidencji czasu pracy lub pobierania jej z rejestratorów programowych lub sprzętowych
 • Wydruk miesięcznych lub rocznych kart czasu pracy pracownika
 • Zajmowane stanowiska w zakładzie, kary i nagrody
 • Wykształcenie, języki obce
 • Słowniki województw i powiatów co przyspiesza nanoszenie danych do kartoteki
 • Listy pracowników wg różnorodnych kryteriów
 • Listy nieobecności
 • Lista zwolnionych pracowników
 • Lista pobierających zasiłki
 • Zaświadczenia o zatrudnieniu oraz wysokości zarobków
 • Zestawienie zasiłków chorobowych itp. do list płac
 • Wydruk zaświadczenia do ZUS o uzyskanych dochodach
 • Wydruk listy numerów świadczeń emerytalno-rentowych pracowników
 • Wydruk świadectwa pracy wraz z prowadzeniem historii świadectw pracy
 • Ewidencja i wydruk umowy-zlecenia lub umowy o dzieło w tym umów wielokrotnych według dowolnie definiowanych wzorów, z możliwością drukowania odpowiednich rachunków
 • Wydruk umowy o pracę oraz wypowiedzenie warunków umowy o pracę, aneks do umowy
 • Wydruk rozliczenia zwolnienia lekarskiego, wyliczanie dniówek zasiłkowych
 • Wydruk przyjętych, zwolnionych, urlopowanych, na urlopach bezpłatnych, chorobowym, itp.
 • Wydruk dowolnych, szczegółowych, wskazanych danych z kartoteki kadrowej
 • Wydruk stanu zatrudnienia
 • Ewidencja majątku firmy powierzonego pracownikowi wraz z wieloma rodzajami wydruków
 • Możliwość automatycznego przenoszenia kwot przyznanych ryczałtów samochodowych do list wynagrodzeń w części płacowej
 • Rejestrowanie, przeglądanie, drukowanie umów o wykorzystaniu prywatnego samochodu do celów służbowych jak i listy pracowników z aktualnie przyznanym limitem,
 • Ewidencja oświadczeń o używaniu samochodu wraz z możliwością ich drukowania
 • Ewidencja prywatnych pojazdów pracowników wykorzystywanych do celów służbowych
 • Możliwość automatycznego przenoszenia kwot przyznanych ryczałtów samochodowych do list wynagrodzeń w części płacowej.
 • W trakcie wdrażania modułu istnieje możliwość automatycznego importu danych kadrowych z kartotek systemu Reset-2.

Dzięki niniejszemu modułowi możliwe jest automatyczne przenoszenie danych pracowniczych z oddziałów lub filii do głównego systemu eksploatowanego w macierzystej siedzibie przedsiębiorstwa oraz możliwe jest także generowanie poniższych deklaracji, które są następnie wyprowadzane przez program "Płatnik ZUS": 

Deklaracje zgłoszeniowe

- ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczenia / zmiana danych
- ZUS ZCZA - Zgłoszenie członków rodziny zamieszkałych z ubezpieczonym
- ZUS ZCNA - Zgłoszenie członków rodziny niezamieszkałych z ubezpieczonym
- ZUS ZZA  - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
- ZUS ZIUA - Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych
- ZUS ZWUA - Wyrejestrowane z ubezpieczeń/kontynuowanie ubezpieczeń

Deklaracje rozliczeniowe 

- ZUS RCA - Raport płatnika uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
- ZUS RNA - Raport płatnika nie uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
- ZUS RZA - Raport o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
- ZUS RSA - Raport o wypłaconych świadczeniach i przerwach
- ZUS DRA - Miesięczna deklaracja rozliczeniowa   

 

Strona Główna | Powrót do strony poprzedniej | Kontakt

Created by Digit

(C) 2000-2010 ALLEX Z.K.U.I.