Specjalizowane moduły działające w oparciu o dane systemu HR


 1. Podsystem analizy struktury wiekowej zapasów (w skrócie SWZ)
 2. Podsystem analiz logistycznych ( w skrócie LOGI)
 3. Podsystem rejestracji i przetwarzania zamówień (w skrócie ZAMO)
 4. Podsystem rozbudowanej kontroli dostępu i uprawnień użytkowników (w skrócie KD)
 5. Podsystem automatycznej wymiany danych między lokalizacjami ( w skrócie PON)
 6. Podsystem obsługi Preselingu (w skrócie PSG)
 7. Podsystem obsługi sprzedaży w trybie Vanselingu za pomocą przenośnych rejestratorów sprzedaży (w skrócie VAN)
 8. Podsystem komunikacji z systemem obsługi składu celnego (w skrócie SCL)
 9. Podsystem dokładnej rejestracji dostaw (w skrócie ISO)
 10. Podsystem automatycznej identyfikacji towarów (w skrócie BAR)
 11. Podsystem wspomagania sprzedaży wysyłkowej i korespondencji z kontrahentami (w skrócie SWK)
 12. Podsystem kontroli stanów magazynowych przez osoby materialnie odpowiedzialne (w skrócie MAGAZYN)
 • Ad. 1. Podsystem SWZ służy do wyszukiwania towarów które z różnych powodów nie generują spodziewanego zysku. Za pomocą tego podsystemu można tworzyć do 99 niezależnych zestawień. Każde zestawienie może analizować dane z wybranych magazynów w wybranym okresie. Pojedyncze zestawienie składa z pięciu wariantów obrazowania tych samych wyników. Dzięki obecności takich kolumn jak np. Rotacja, Stan średni, Ilość dni ze stanem, Ilość dni od ostatniej sprzedaży itp. oraz możliwości posortowania pozycji wg dowolnej kolumny można wyodrębnić towary które zbyt długo zalegają w naszych magazynach.
 • Ad. 2. Podsystem LOGI służy do wszechstronnej analizy obrotu towarowego. Program LOGI jest narzędziem wspomagającym pracę działu zakupu towarów. Zadaniem podsystemu jest dostarczenie szybkiej informacji o parametrach dotyczących poszczególnych towarów, grup towarowych lub magazynów. Parametry te wyliczane są na podstawie operacji handlowych zarejestrowanych w systemie HR. Głównym zadaniem podsystemu jest szacowanie przyszłego zapotrzebowania na towar na podstawie tempa dotychczasowej sprzedaży. Trzeba tutaj nadmienić, że wymagania co do programu (od strony merytorycznej) zostały przedstawione i zweryfikowane min. ze strony pracowników działu logistyki firmy „Procter & Gamble”.
 • Ad. 3. Podsystem ZAMO służy do rejestracji od odbiorców i tworzenia zamówień do dostawców. Proces decyzji o tym ile towaru i kiedy należy zamówić wspomagany jest mechanizmami bazującymi na danych z podsystemu LOGI. Zamówienia mogą być realizowane poprzez przetworzenie zamówienia na dokument sprzedaży i przesłanie go do systemu HR ( w przypadku zamówień od odbiorców) lub poprzez rejestrację dokumentu dostawy towaru i przesłanie go do systemu HR pod postacią dokumentu PZ (w przypadku zamówień do dostawców). Każde zamówienie może być realizowane wieloetapowo i może być rozliczane poprzez dokumenty magazynowe pochodzące z różnych magazynów. Zrealizowane zamówienia są archiwowane. Podsystem dostarcza wielu mechanizmów analizy bieżących lub archiwalnych zamówień. Np. Na podstawie zarejestrowanych a nie zrealizowanych zamówień oraz informacji o średniej sprzedaży dziennej tworzona jest tzw. „linia czasu” czyli zestawienie pokazujące jak będzie zmieniał się stan magazynowy danego towaru w okresie następnych kilku tygodni. 
 • Ad. 4. Podsystem kontroli dostępów (KD) jest integralną częścią systemu HR umożliwiającą nadawanie uprawnień użytkownikom systemu HR lub grupom użytkowników. Dodatkowo uruchomienie podsystemu KD udostępnia następujące zmiany lub usługi w obrębie systemu HR:
  Podział funkcjonalny danych z kartoteki kontrahentów i kartoteki indeksów towarowych. Każdy zapis w kartotece zostaje podzielony na grupy danych powiązanych logicznie ze sobą. Każdy użytkownik systemu HR może otrzymać osobne prawa dotyczące każdej grupy danych. 
  Mechanizm określania zjawisk krytycznych występujących w procesie sprzedaży. Każdy użytkownik może otrzymać prawa do przekraczania zatrzymań wynikających ze zjawisk krytycznych. Istnieje możliwość przypisania kilku użytkownikom uprawnień tzw. Kontrolera. Kontroler ma prawo do przekraczania zatrzymań systemowych na które napotkał inny użytkownik poprzez wpisanie swojego identyfikatora i hasła. Przekraczanie zatrzymań jest notowane w specjalnych rejestrach.
 • Ad. 5. Podsystem PON realizuje automatyczną wymianę między oddziałami a centralą firmy danych o dokumentach obrotu towarowego, stanach magazynowych, zapłatach i zobowiązaniach kontrahentów. Wymiana danych realizowana jest poprzez sieć rozległą WAN. Podsystem pozwala w pełni definiować jakie dane i kiedy będą przesyłane. Podsystem udostępnia również możliwość wysłania dowolnego dokumentu z poziomu programu HR1 systemu HR. Szczególnie dotyczy to przesyłania dokumentów MM. Przy czym w tym trybie pracy możliwe jest przesyłanie dokumentów nie tylko między oddziałami a centralą ale również między oddziałami między sobą ( mimo braku bezpośredniego połączenia między nimi).
 • Ad. 6. Podsystem PSG wspomaga system sprzedaży zwany Preselingiem polegający na tym, że tzw. Preselerzy zbierają zamówienia od właścicieli sklepów umawiając się na konkretny dzień dostawy. Zamówienia mogą być rejestrowane za pomocą przenośnych rejestratorów sprzedaży marki NORAND, SET lub za pomocą palmtopów firmy CASSIO. Po przetransmitowaniu zamówień do systemu PSG, następuje tworzenie na ich podstawie tzw. Listów przewozowych przeznaczonych dla kierowców/konwojentów których zadaniem będzie dostarczenie towaru bezpośrednio do zamawiających. Listy tworzone są automatycznie na podstawie tzw. Tras objazdu czyli list kontrahentów odwiedzanych w określone dni tygodnia. Dodatkowo tworzone są Listy załadunkowe towaru oraz komplety dokumentacji magazynowej (Faktury oraz dokumenty przesunięć międzymagazynowych). Podsystem realizuje również obsługę tzw. Depo czyli odległych punktów dystrybucji do których towar dociera codziennie w ściśle odliczonej ilości, tam jest przeładowywany do samochodów dostawczych i dostarczany bezpośrednio do klientów. Dane od Preselerów oraz między centralą a Depo mogą być przesyłane poprzez pocztę elektroniczną.
 • Ad. 7. Podsystem VAN wspomaga system sprzedaży zwany Vanselingiem polegający na tym, że tzw. Vanselerzy prowadzą sprzedaż w terenie wprost z ładowni samochodu dostawczego. Wynik codziennej sprzedaży transmitowany jest do systemu HR za pośrednictwem podsystemu VAN. Operacje sprzedaży mogą być rejestrowane za pomocą przenośnych rejestratorów sprzedaży marki NORAND, SET lub PSION.
 • Ad. 8. Podsystem SCL służy do przejmowania danych z systemu obsługującego skład celny. Przed przesłaniem danych dalej do systemu HR można dokonać wyceny przyjętych towarów oraz dokonać innych korekt danych.
 • Ad. 9. Podsystem Rejestracji Dostaw (w skrócie ISO) jest integralną częścią systemu HR umożliwiającą szczegółowe rejestrowanie każdej partii towaru. Obowiązuje zasada: Jedna partia towaru związana jest z jedną pozycją na dokumencie PZ. Każda partia posiada własny unikalny numer identyfikacyjny. Dodatkowo można zarejestrować specyficzne informacje dotyczące danej partii towaru. Np.: termin ważności towaru, numer atestu, serie fabryczną, nr wytopu (dla wyrobów stalowych), producenta towaru. Wszystkie te informacje są przekazywane w sytuacji przenoszenia towarów między magazynami lub lokalizacjami. Podsystem umożliwia wiele mechanizmów analizy stanów i obrotu z uwzględnieniem cech poszczególnych partii towarów. Podsystem ISO współpracuje również z podsystemem obsługi magazynu MAGAZYN oraz podsystemem automatyczne identyfikacji towarów BAR.
 • Ad.10. Podsystem automatycznej identyfikacji towarów (w skrócie BAR) jest integralną częścią systemu HR realizującą następujące funkcje. 
  Współpraca z drukarkami kodów kreskowych umożliwiająca tworzenie własnych nalepek identyfikacyjnych.
  Współpraca z czytnikami kodów kreskowych umożliwiającymi automatyczną identyfikację towaru lub kontrahenta (na podstawie karty stałego klienta)
  Współpraca z inwentaryzatorami (przenośne rejestratory symboli oraz ilości towarów sczytujące kody kreskowe) umożliwiającymi wykonywanie inwentaryzacji, kompletowanie wydania towaru lub weryfikacje przyjęcia towaru.
 • Ad. 11. Podsystem SWK służy do wydruku listów przewodnich do pakietów towarów wysyłanych bezpośrednio do kontrahentów ponadto rejestruje wykonane przesyłki i analizuje realizowaną w ten sposób sprzedaż. Ponadto podsystem umożliwia wydruk nalepek adresowych w celu wspomożenia korespondencji służbowej.
 • Ad. 12. Zadaniem podsystemu MAGAZYN jest wspomaganie osób materialnie odpowiedzialnych za towar (magazynierów). Podsystem prowadzi własną kartotekę stanów magazynowych. Kartoteka ta modyfikowana jest dokumentami przychodowymi tworzonymi przez magazyniera (dokumenty PZ specyfikujące towar bez jego wyceny) lub importowanymi z systemu HR, oraz dokumentami rozchodowymi również importowanymi z systemu HR. Dokumenty PZ wprowadzone przez magazyniera mogą zostać przesłane do specjalnego modułu dla działu wyceny towaru skąd są eksportowane do systemu HR.
 

Strona Główna | Powrót do strony poprzedniej | Kontakt

Created by Digit

(C) 2000-2010 ALLEX Z.K.U.I.