Uzupełniający graficzny system informowania kierownictwa HR-SIK


HR-SIK to 32 bitowa, graficzna aplikacja bazująca na danych dostarczanych przez system HR. Moduł oferuje kilkadziesiąt zestawień i usług, opartych na nowoczesnej metodologii biznesowej, mającym za zadanie wspomaganie kadry kierowniczej przedsiębiorstwa w procesie podejmowania decyzji strategicznych dla funkcjonowania firmy. 

   HR-SIK zbudowany jest zgodnie z zasadami budowy hurtowni danych. Jest on systemem otwartym i jego funkcje są uzależnione od potrzeb kierownictwa firmy. Dane zgromadzone w HR-SIK nie są tymi samymi danymi na których przeprowadza się bieżące operacje. Dzięki temu korzystanie z systemu nie zakłóca normalnej pracy firmy. Codziennie (najczęściej wieczorem) tzw. pompa danych czyści, uzupełnia, transformuje i agreguje dane. Robione są również migawki ze stanu systemu, np. poziom zapasów, poziom należności i zobowiązań. Obrobione dane trafiają do hurtowni danych. Z hurtowni dane są pobierane w możliwie najprostszej formie poprzez aplikację prezentującą dane. 

   Cały moduł HR-SIK oparty jest na MS Access 97. Dane historyczne przechowywane są na serwerze Netware lub Windows NT Workstation. Pompa danych pracuje na Windows NT Workstation 4.0.Funkcje i raporty zawarte w HRSIK

Część finansowa i windykacyjna

- Struktura należności - podział salda należności pod kątem terminu płatności. Standardowo saldo dzieli się okresy 30 dniowe. Możliwe są również inne podziały (np. tylko w cyklu i przeterminowane)

- Struktura zobowiązań - jak wyżej.

- Szczegółowy raport windykacyjny - raport sald dokumentów kontrahentów z ilością dni po terminie.

- Podsystem wezwania do zapłaty WDZ - część służąca do wspomagania działu windykacji przy tworzeniu wezwań do zapłaty, przypomnień o zapłacie, wezwań przedsądowych, przypomnień telefonicznych. Podsystem jest powiązany z podsystemem informacji o kontrahentach IOK, zawierającym informacje o przeprowadzonych rozmowach, podjętych działaniach, dodatkowych telefonach, kategoriach odsetkowych, informacje teleadresowe, informacje o posiadanych dokumentach (NIP, REGON, itp.), sprawach sądowych. System pozwala na wydruk pojedynczego wezwania lub kompletnej listy wezwań do zapłaty. Wydruki są przygotowane do szybkiego składania i umieszczania w kopertach z okienkiem. Możliwe jest również wydrukowanie listy kontrahentów, do których zostało wysłane wezwanie. Informacja o wydrukowaniu wezwania jest przechowywana w podsystemie IOK.

- Rotacja należności - rotacja należności ogółem, w cyklu, przeterminowanych za ostatnie 6 tygodni.

- Raport odsetkowy - raport o stanie odsetek za wybrany okres. Podział na kategorie odsetkowe, kontrahentów. W przypadku raportu dla pojedynczego kontrahenta drukowana jest nota odsetkowa.

- Podsystem dyspozycji płatniczych DP - podsystem wspomagający pracę działu finansowego w przygotowywaniu dyspozycji płatniczych. Pracownik działu finansowego zaznacza na liście pozycje do zapłaty, drukuje listę i przekazuje do realizacji. Można wyświetlić tylko listę przeterminowanych zobowiązań. Na bieżąco widzimy zadysponowaną sumę i możemy ją porównywać z dostępnymi środkami.

- Raport finansowy - raport zawierający szereg wskaźników (wraz z wykresami) pomocnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Raport odnosi się do poszczególnych tygodni. W trakcie przygotowania jest raport z podziałem na miesiące, kwartały i lata:

 1. Obrót w cenie zakupu 
  Jest to wartość towarów przyjętych na magazyny w cenie zakupu w danym tygodniu. Wartość netto. 

 2. VAT naliczony
  Określa wartość podatku VAT od zakupionych towarów. 

 3. Obrót w cenie sprzedaży
  Jest to wartość towarów wydanych z magazynów w danym tygodniu. Wartość netto.

 4. VAT należny
  Wartość podatku VAT od sprzedanych towarów.

 5. Marża kwotowo w okresie
  Wielkość wyliczona jako prosta różnica pomiędzy wielkością sprzedaży w danym okresie a wielkością zakupów

 6. Marża procentowo w okresie
  Pokazuje, jaki procent stanowi "zysk" (marża) w stosunku do wielkości sprzedaży w okresie

 7. Należności ogółem
  Wartość średniotygodniowa należności handlowych. Można ją wyznaczać średnią arytmetyczną dziennych stanów należności handlowych. Należności ogółem są rejestrowane w HRSIK.

 8. Należności w cyklu.
  Wartość średniotygodniowa należności handlowych, które są nieprzeterminowane. Uwaga! Przyjmujemy, że należności, których termin płatności przypada DZISIAJ (DPT=0) są nieprzeterminowane!!! Ta wielkość również jest rejestrowana w HRSIK.

 9. Należności przeterminowane
  Wartość średniotygodniowa przeterminowanych należności handlowych. Wielkość rejestrowana w HRSIK.

 10. Rotacja należności
  Wskaźnik wylicza się formułą - Należności ogółem / Uśredniona sprzedaż dzienna brutto

 11. Rotacja należności w cyklu
  Wskaźnik wylicza się formułą - Należności w cyklu / Uśredniona sprzedaż dzienna brutto

 12. Rotacja należności przeterminowanych
  Wskaźnik wylicza się formułą - Należności przeterminowane / Uśredniona sprzedaż dzienna brutto

 13. Zobowiązania ogółem
  Wartość średniotygodniowa zobowiązań handlowych. Można ją wyznaczać średnią arytmetyczną dziennych stanów zobowiązań handlowych. Zobowiązania ogółem są rejestrowane w HRSIK. 

 14. Zobowiązania w cyklu
  Wartość średniotygodniowa zobowiązań handlowych, które są nieprzeterminowane. Uwaga! Przyjmijmy, że zobowiązania, których termin płatności przypada DZISIAJ (DPT=0) są nieprzeterminowane!!! Ta wielkość również jest rejestrowana w HRSIK.

 15. Zobowiązania przeterminowane 
  Wartość średniotygodniowa przeterminowanych zobowiązań handlowych. Wielkość rejestrowana w HRSIK.

 16. Rotacja zobowiązań

 17. Rotacja zobowiązań w cyklu

 18. Rotacja zobowiązań przeterminowanych

 19. Zapasy ogółem
  Wielkość średniotygodniowych stanów zapasów magazynowych. 

 20. Rotacja zapasów magazynowych

 21. Cykl pieniężny brutto
  Wskaźnik wyliczany jako suma dwóch wskaźników: wskaźnik rotacji należności i wskaźnik rotacji zobowiązań

 22. Rotacja majątku obrotowego

 23. Cykl pieniężny netto

 24. Wskaźnik przeterminowanych należności

 25. Wskaźnik przeterminowanych zobowiązań

Część handlowa

- Rotacja towarów za ostatnie 52 tygodnie - lista towarów zawierająca informacje o rotacji towarów. Listę można filtrować ze względu na grupę towarową i obecność na stanie.

- Towary zalegające - lista tych towarów, które są na stanie lecz w ciągu 180 dni nie sprzedało się nic. Na liście można zaznaczyć część towarów i przeznaczyć je do monitorowania i podjąć z grupą tych towarów odpowiednie działania.

- Kto kupuje asortyment? - informacja o tym kto kupuje towary danego producenta (uzależnione od umieszczenia informacji o producencie danego towaru w kartotece indeksu materiałowego w HR). Podział na kwartały.

- Kontrahenci i co kupuje klient? - lista kontrahentów i informacja o tym jaki asortyment i na jaką kwotę Kupuje klient. Z podziałem na lata, kwartały miesiące.

- Nowi klienci - lista klientów, którzy dokonali zakupu w ciągu ostatnich 2-ch tygodnie i nie kupowali nic w ciągu ostatnich 180 dni.

- Nowe kartoteki klientów - lista kartotek klientów założonych w zadanym okresie. Narzędzie przydatne dla działu marketingu.

Część dla Zarządu i Kierownictwa

- Sprzedaż.

- Wartość sprzedaży w ciągu ostatnich 21 dni - wartość sprzedaży w cenach zakupu i sprzedaży, dodatkowo marża i marża procentowa. Dane są prezentowane na wykresie, więc szybko można zaobserwować zachodzące trendy. Dane można filtrować pod kątem wybranego magazynu lub grupy magazynów.

- Wartość sprzedaży w ciągu ostatnich 6 tygodni - informacje prezentowane podobnie jak powyżej tylko z podziałem na tygodnie.

- Stany magazynowe w ciągu ostatnich 6 tygodni - wykres i tabela z danymi dotyczącymi poziomu zapasów w ciągu ostatnich 42 dni. Wartości w cenach zakupu, sprzedaży, marża, marża procentowa. Stany można monitorować na wybranym magazynie lub grupie magazynów.

- Stany magazynowe na wybrany dzień z podziałem na wyróżniki - lista stanów magazynowych z podziałem na wyróżniki.

- Stany magazynowe na wybrany dzień z podziałem na wyróżnik drugi - lista stanów magazynowych z podziałem na wyróżnik 2.

- Stany magazynowe na wybrany dzień z podziałem na magazyny - lista stanów magazynowych z podziałem na magazyny.

- Wartość sprzedaży - raport dotyczący sprzedaży z podziałem na miesiące. Wartości w cenie zakupu, sprzedaży, marża. Raport prezentuje również wartości skumulowane. Wszystkie dane w formie tabelarycznej i na wykresach.

- Rotacja towarów - raport dotyczący rotacji towarów na poszczególnych magazynach za ostatnie 5 tygodni. Dane są prezentowane w formie tabelarycznej i na wykresie.

- Rotacja towarów - raport prezentujący zmianę wartości rotacji na poszczególnych magazynach w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

- Rotacja wybranych magazynów - szczegółowy raport dotyczący wartości sprzedaży w cenach zakupu, sprzedaży, marży i rotacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dane w formie tabelarycznej i na wykresie.

 

Strona Główna | Powrót do strony poprzedniej | Kontakt

Created by Digit

(C) 2000-2010 ALLEX Z.K.U.I.