System gospodarki magazynowo-towarowej HR


System HR, który może opcjonalnie uzupełniać oprogramowanie systemu FKI automatyzuje czynności związane z prowadzeniem gospodarki towarowo - materiałowej, szczególnie hurtowni lub prowadzenie gospodarki wyrobów gotowych w przypadku producenta (zakup - ewidencja magazynowa - sprzedaż). Ewidencjonuje towary w kartotekach magazynowych na podstawie dokumentów przychodowych, przesunięć itp. Tworzy i rozlicza faktury oraz emituje wydruki raportów magazynowych, VAT oraz wartościowych. Ponadto system prowadzi rejestry zakupu i sprzedaży, rozrachunki z kontrahentami, rozliczenie akwizytorów, tworzy zbiory z dekretami dla modułu finansowo-księgowego systemu FKI oraz drukuje wiele dodatkowych zestawień. Oprogramowanie HR w szczególności zapewnia:

 • Ewidencję obrotów towarowych: wprowadzanie dokumentów obrotu towarowego powstających poza systemem. Możliwe jest ich przeglądanie, korygowanie i potwierdzanie oraz aktualizacja kartoteki stanów magazynowych.

 • Fakturowanie: tworzenie, przeglądanie, poprawianie, usuwanie i wydruk faktur i rachunków, wystawienie faktury (rachunku) może być uzupełnione wydrukiem dokumentu wydania z magazynu WZ. 

 • Prowadzenie kartoteki stanów magazynowych: przeglądanie i drukowanie zestawień z kartotek stanów magazynowych: ewidencyjnej i dyspozycyjnej. Ponadto możliwe jest założenie stanu początkowego magazynów, czyli bilansu zamknięcia dla wybranego okresu. Mechanizm zamykania miesięcy i roku generuje bowiem stany na koniec każdego podanego okresu. W każdej chwili możliwe jest uzyskanie stanów na każdy dzień.

 • Zakładanie, zmiany, wydruk i przeglądanie wg różnych kryteriów kartoteki indeksu towarowego, opakowań zbiorczych i opakowań jednostkowych. Ponadto możliwe jest dokonanie przeceny i przeszacowania zapasów magazynowych. 

 • Prowadzenie kartoteki kontrahentów: zakładanie, zmiany, wydruk i przeglądanie wg różnych kryteriów kartoteki.

 • Tworzenie raportów magazynowych i zestawień faktur: wydruk raportów rozchodowych i przychodowych.

 • Dokonywanie inwentaryzacji: wprowadzanie spisów z natury, kompensacja pozycji magazynowych, dekretacja niedoborów i nadwyżek oraz tworzenie i wydruk dokumentów inwentaryzacyjnych. 

 • Ewidencja i rozliczanie umów z kontrahentami, która pozwala prowadzić bieżącą kontrolę realizacji zobowiązań umownych.

 • Rozliczanie zakupu za waluty obce: przelicza faktury importowe z waluty zakupu na złotówki, z uwzględnieniem kursu, cła i podatku obrotowego. 

 • Rozrachunki z kontrahentami: rozliczenie należności i zobowiązań, terminy płatności, salda, syntetyka i analityka.

 • Rozliczenie akwizytorów.

 • Tworzenie raportów VAT: wydruk rejestrów zakupu i sprzedaży oraz rejestrów szczegółowych w rozbiciu na poszczególne dokumenty oraz podsumowania.

 • Stosowanie cenników: możliwość określenia dowolnych poziomów cen w powiązaniu z całym systemem, magazynem, kontrahentem oraz dokumentem.

 • Zestawienia statystyczne: dostarczają pełnych statystycznych informacji o obrocie towarowym (zestawienia towarów najczęściej kupowanych, towarów na których najwięcej się zarabia itd..). Zestawienia obejmują także rozrachunki z kontrahentami. Można analizować skuteczność ściągania należności, koszt kredytu kupieckiego, rzetelność kontrahentów, rozkład terminów płatności itp..

 • Kartoteka magazyniera: moduł do prowadzenia ewidencji w magazynie.

 • Możliwość zdefiniowania do 2000 magazynów. Każdy z nich poza kartoteką ewidencyjną stanów i obrotów może zostać zaopatrzony w kartotekę dyspozycyjną i automatyczną ewidencję opakowań. 

 • Ewidencja towaru w magazynie może być prowadzona w kilku wariantach - z zapamiętywaniem lub bez - cen zakupu (ewidencyjnych). W pierwszym przypadku towar do sprzedaży wybierany jest ręcznie lub automatycznie (w pierwszej kolejności sprzedawany jest towar z najniższą ceną zakupu). Przyjmuje się, że ceną ewidencyjną jest cena zakupu. Sprzedaż można prowadzić z ręcznym wyborem partii, wg LIFO i FIFO (domyślnie).

 • System może wyliczać marże w następujący sposób:

  a) kwotowo
  b) procentowo
  c) różnicowo

  a dodatkowo:
  - marże tworzone są od ceny ewidencyjnej (hurtowej). 
  lub
  - marża jest różnicą między poszczególnymi cenami np. zakupu i hurtową. 

 • System pozwala na indeksowanie towarów zgodnie z wymogami użytkownika - do dyspozycji jest 16 znaków w maksymalnie 5-ciu grupach. Na etapie instalacji użytkownik może zdefiniować strukturę indeksu towarowego. 

 • System oferuje mechanizm dopisania do faktury pozycji nie związanych z obrotem towarem, opisujących np. koszty atestu, załadunku, transportu itp.

 • System tworzy okresowe rejestry zakupu i sprzedaży, w których znajdują się dokumenty obrotu towarowego pogrupowane i podsumowane wg obowiązujących zasad księgowości. Mechanizm przypisania do dokumentu (lub grupy dokumentów) sposobu księgowania pozwala na generowanie dekretów do księgowości. Zbiór z dekretami po zapisaniu na dyskietkę (lub poprzez sieć komputerową) może zostać przeniesiony do modułu finansowo- księgowego systemu FKI. Dodatkowo na etapie instalacji można określić czy analityka danego konta ma być modyfikowana przez kod odbiorcy, kod płatnika itd. 

 • Istotną zaletą systemu jest to, że wydruki większych zestawień faktur mogą być wykonywane w tle pracy komputera (nie blokują jego pracy i może on przetwarzać w tym czasie inne dane). Mechanizm ten zależy jednak od konfiguracji systemowej. 

 • Dzięki programowi zestawień statystycznych istnieje prawie nieograniczona możliwość tworzenia wydruków zawierających informacje potrzebne dla danego użytkownika.

 • Stosując papiery wielowarstwowe można uzyskać od 1 do 4 kopii. Niezależnie od ilości kopii tę samą fakturę można wydrukować w 1 do 6 egzemplarzach. Przed wydrukiem można ustalić parametry wydruku: liczbę kopii, szerokość wydruku, lewy margines. Można stosować różne rodzaje papieru, przykładowo: 

  - pojedyncze kartki formatu A4, lub A3,
  - papier ciągły (np. teleksowy) szeroki lub wąski.
  - papier ciągły tzw. traktor -wydruki bez wysuwu i stronicowania

 • System przetwarza dane na bieżąco, co pozwala na otrzymywanie wydruków natychmiast po wprowadzeniu danych (faktury, zestawienia stanów dyspozycyjnych magazynu, wydruki kartotek itd.), lub po wykonaniu pełnego cyklu obliczeniowego na koniec dnia pracy (raporty magazynowe, dokumenty MM, zestawienia stanów ewidencyjnych magazynu). 

 • Cechą wyróżniającą system od innych jest specjalne traktowanie dokumentu obrotowego - użytkownik ma możliwość samodzielnego definiowania dokumentów obrotowych, posługując się zestawem cech, jakie można mu przypisać. Takie podejście pozwala zaspokoić nawet bardzo indywidualne wymagania użytkowników.

 • W każdym momencie pracy można wywołać na ekran opis aktualnie wykonywanej funkcji - tzw. help kontekstowy

 • Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe system podpowiada jakie dane można wprowadzać (tabele symboli).

 • Łatwo można uzyskać informacje o dynamice sprzedaży, historię transakcji z dowolnym kontrahentem, obrót w rozbiciu na sposoby zapłaty. 

 • W trakcie wystawiania faktury system informuje o stanie rozrachunków i niezrealizowanych zobowiązaniach kontrahenta.

 • System oferuje bogate możliwości ustawiania praw dostępu, poszczególnych osób korzystających z systemu

 • System rozlicza podatek VAT oraz tworzy rejestry zakupu i sprzedaży.

 • Oprogramowanie zapewnia możliwość rezerwacji towaru.

 • Możliwe jest tworzenie cenników dodatkowych - kilka poziomów cenowych, progi ilościowe.

 • Stosunek ceny systemu do jego możliwości i jakości plasuje produkt w czołówce programów takiego typu w Polsce. Ma budowę modułową umożliwiającą w łatwy sposób dostosować instalowane oprogramowanie do indywidualnych wymagań zamawiającego. Przykładowo:

  - Wersja jednostanowiskowa systemu HR. Stanowisko komputerowe jest autonomiczne i  wszelkie przetwarzanie odbywa się tylko na nim. Nie współpracuje z innymi stanowiskami. 
  - Wersja sieciowa systemu HR (wielostanowiskowa w zależności od potrzeb użytkownika, oparta na lokalnej sieci komputerowej. 
  - Filie - dodatkowe oprogramowanie umożliwiające centralne przetwarzanie dokumentów z filii. Komunikacja poprzez dyskietki, modem lub internet
  - Zestawienia - program dostarczający narzędzi do tworzenia zestawień marketingowo-statystyczno-analitycznych.
  - Magazyn - moduł dla magazyniera - prowadzenie magazynowej kartoteki ilościowej

 • dodatkowe szersze informacje o specjalizowanych modułach systemu HR
 • uzupełniający graficzny system informowania kierownictwa HR-SIK 
 

Strona Główna | Powrót do strony poprzedniej | Kontakt

Created by Digit

(C) 2000-2010 ALLEX Z.K.U.I.